Latest news and updates

Game of the day: Wang Yuanjun vs. Xiao Zhenghao

more games | random game
(; KM[6.5] EV[14th Tianyuan title match 4] FF[3] SZ[19] GM[1] PB[Wang Yuanjun] DT[2015-06-30] BR[Qiwang] RE[B+R] WR[Tianyuan] PW[Xiao Zhenghao] ;B[qd];W[pp];B[dc];W[de];B[dq];W[co];B[dk];W[ep];B[dp];W[do];B[eo] ;W[eq];B[er];W[fr];B[dr];W[gp];B[en];W[cm];B[dm];W[cl];B[ck];W[bq] ;B[br];W[dl];B[el];W[ek];B[fl];W[bk];B[bj];W[bl];B[di];W[ej];B[cg] ;W[gj];B[il];W[dh];B[ci];W[ei];B[dg];W[eg];B[ce];W[cq];B[cp];W[bp] ;B[bo];W[bn];B[ao];W[cn];B[cr];W[dj];B[dd];W[cj];B[ip];W[ho];B[hp] ;W[go];B[fq];W[gq];B[fp];W[io];B[nq];W[kp];B[qn];W[qq];B[kq];W[jq] ;B[lp];W[jp];B[oo];W[po];B[pn];W[on];B[no];W[om];B[pl];W[oq];B[or] ;W[pr];B[op];W[mn];B[pq];W[cd];B[ee];W[oq];B[nn];W[nm];B[pq];W[be] ;B[df];W[oq];B[mm];W[ok];B[pq];W[ml];B[lm];W[oq];B[pk];W[pq];B[mo] ;W[oj];B[qi];W[ll];B[ln];W[ph];B[qh];W[pg];B[od];W[qg];B[rp];W[rq] ;B[ro];W[nr];B[mr];W[os];B[lc];W[jc];B[le];W[rh];B[ri];W[rf];B[pi] ;W[oi];B[ie];W[nb];B[mc];W[kb];B[lb];W[cc];B[bf];W[db];B[eb];W[bb] ;B[bd];W[fb];B[ea];W[gc];B[fc];W[rk];B[pj];W[rm];B[ql];W[rl];B[rn] ;W[pc];B[qc];W[pd];B[pe];W[oc];B[oe];W[qb];B[rb];W[ra];B[pb];W[pa] ;B[qa];W[fd];B[ec];W[qb];B[re];W[ob];B[ng];W[nh];B[og];W[oh];B[hc] ;W[hd];B[id];W[hb];B[ic];W[ib];B[he];W[gd];B[kc];W[ff];B[fe];W[ge] ;B[gf] )


Search this site: